Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Vreemdelingenregister

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken FOD BOSA DG Digitale Transformatie

De inschrijving van een vreemdeling in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister en vreemdelingenregister) is onderworpen aan, enerzijds, de vaststelling dat het verblijf of de vestiging toegelaten of gemachtigd is overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en, anderzijds, de voorwaarde van verblijf in één van de gemeenten van het Rijk (= effectieve verblijfplaats gebaseerd op een feitelijke situatie met een verblijfonderzoek ter ondersteuning).

Artikel 12 van de voornoemde wet van 15 december 1980 formuleert immers dat de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 3maanden in het Rijk, door het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats in het vreemdelingenregister wordt ingeschreven, terwijl artikel 17 van die wet stelt dat de vreemdeling die gemachtigd is tot vestiging in het Rijk wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente van zijn verblijfplaats. De vreemdeling die België binnenkomt voor een verblijf van minder dan drie maanden, wordt trouwens niet ingeschreven in de registers, maar ontvangt van het gemeentebestuur van zijn logeerplaats een aankomstverklaring.Vóór elke inschrijving gaat de gemeente bijgevolg na of de door de betrokkene voorgelegde nationale identiteitsdocumenten diegene zijn die vereist zijn voor de toegang tot het Rijk en onderzoekt zij of het gaat om een verblijfs- of vestigingstoelating of –vergunning. In geval van twijfel omtrent de documenten, kan het gemeentebestuur het dossier voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Theme(s) Justitie
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode