Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Kruispuntbank van Ondernemingen of KBO is een elektronische databank beheerd door de FOD Economie en die de identificatiegegevens bevat van de geregistreerde entiteiten en hun vertegenwoordigers. Artikel III.16 van het Wetboek van economisch recht somt de lichamen op die zich bij het KBO moeten laten registreren. Tot de geregistreerde entiteiten behoren Belgische ondernemers en vennootschappen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf worden de bedrijfsgegevens in het KBO ingevoerd via verschillende kanalen/initiatiefnemers (het ondernemingsloket, de registers, het BTW-kantoor, de RSZ, enz.) Bij de registratie wordt een uniek nummer, het ondernemingsnummer, aan de genoemde entiteit toegekend. Artikel III.16 van het Wetboek van economisch recht § 1. De Kruispuntbank voor Ondernemingen registreert informatie met betrekking tot 1° elke natuurlijke persoon die een onderneming in België is, met uitzondering van de natuurlijke personen bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9° ; 2° elke rechtspersoon naar Belgisch recht; 3° elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht met een zetel of bijkantoor in België 4° elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij onderworpen is aan de sociale zekerheid als werkgever, hetzij onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde, hetzij zich moet of kan laten registreren overeenkomstig artikel III.49; 5° op elke instelling, orgaan of dienst naar Belgisch recht die taken van openbaar nut of met betrekking tot de openbare orde vervult en die financieel en boekhoudkundig autonoom is, onderscheiden van die van de rechtspersonen naar Belgisch publiek recht waarvan zij afhangen 6° aan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die zich overeenkomstig de specifieke Belgische wetgeving moet laten registreren 7° op elke vestigingseenheid van de voornoemde geregistreerde entiteiten

Theme(s) Economie
Update frequency voortdurend
Geldigheidsperiode