Overzicht van de Gegevensbronnen - Alfabetisch

Overzicht gegevensbronnen - alfabetisch    Overzicht gegevensbronnen - per organisatie     Overzicht gegevensbronnen - per organisatie met API

Overzicht Gegevensbronnen - Alfabetisch

Alarmsystemen Alarmsystemen dienen te worden geregistreerd bij de politie, in overeenstemming met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van particuliere en particuliere beveiliging en de wet van 21 maart 2007 regulering van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's. Deze verklaringen moeten jaarlijks worden gevalideerd.
https://www.police.be/nl/e-loket/alarm-of-camera-aanmelden
AS
Camerasystemen Bewakingscamerasystemen dienen te worden geregistreerd bij de politie, in overeenstemming met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van particuliere en particuliere beveiliging en de wet van 21 maart 2007 regulering van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's. Deze verklaringen moeten jaarlijks worden gevalideerd.
https://www.police.be/nl/e-loket/alarm-of-camera-aanmelden
AS
Car-Pass CAR-PASS is een bewijs met alle informatie over de voorgeschiedenis van een voertuig; de bekende kilometerstanden, merk en model, de datum van inschrijving, het chassisnummer, het identificatienummer, de datum waarop het document is opgesteld. AS
Cartoweb NGI CartoWeb.be is een digitale kaart, gepubliceerd als web service (Web Map Tile Service/Web Map Service), die speciaal werd ontworpen om de meest recente topografische gegevens van het NGI op het scherm te bekijken. Ze bevat kaartweergaven op 11 verschillende schaalniveaus.

De symbolisatie werd ontworpen voor alle schalen samen, waardoor de opeenvolgende zoomniveaus op een vlotte en coherente manier worden weergegeven.
AS
Centraal Aanspreekpunt (CAP) Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België. Het bevat ook de gegevens met betrekking tot de rekeningen die de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting in het buitenland melden. AS
Centraal register bewindvoering Het Centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van
een bewindvoerder of vertrouwenspersoon
AS
Centraal Register van Testamenten De databank 'CRT' bevat de gegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook deze van de eigenhandige testamenten voor zover deze laatste in bewaring werden gegeven aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en deze hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT. AS
Centraal strafregister Het Centraal Strafregister is de nationale gegevensbank die de gerechtelijke antecedenten van de natuurlijke en rechtspersonen bevat. Hierin worden de strafrechtelijke veroordelingen en andere beslissingen geregistreerd uitgesproken door de Belgische jurisdicties lastens Belgen, vreemdelingen of rechtspersonen, alsook deze uitgesproken in het buitenland lastens Belgen. AS
De administratieve eenheden CADGIS In de databank van CadGIS zijn de administratieve grenzen de begrenzingen van de Belgische administratieve entiteiten op verschillende hiërarchische niveaus, namelijk de gemeenten, de arrondissementen, de provincies, de gewesten en ten slotte het land.De administratieve grenzen worden wettelijk vastgelegd door een administratieve entiteit of tussen twee administratieve entiteiten. In België liggen de administratieve grenzen vast zoals ze juridisch werden bepaald en ze kunnen alleen bij wet, verordening of decreet gewijzigd worden. AS
Eigendomstoestand Het doel van de authentieke bron 'eigendomstoestanden' is informatie bij te houden van gegevens die kunnen gebruikt worden voor het invorderen van registratie- en successierechten. Hierbij werd in het verleden informatie afkomstig van notariële akten, erfenisaangiften, onderhandse akten bijgehouden. Via huidige digitale systeem Stipad kan men een historiek bekomen van eigendomstoestanden. AS
FEDNOT CRT - Centraal Register van Testamenten De databank 'CRT' bevat de metagegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook deze van de eigenhandige testamenten voor zover deze laatste in bewaring werden gegeven aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en deze hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT. AS
FEDNOT CER - Centraal ErfrechtRegister Het centraal erfrechtregister bevat de metagegevens van verschillende akten, opgemaakt na het overlijden van de betrokken persoon. Het betreft de verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en de verklaringen van verwerping, de gegevens van de attesten en akten van erfopvolging, opgemaakt door een notaris, en van de Europese erfrechtverklaringen. De gegevens van de beslissingen inzake de aanwijzing van een curator of van een beheerder van een nalatenschap worden eveneens vermeld AS
FEDNOT CRH - Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten Het centraal register van huwelijksovereenkomsten bevat de metagegevens van alle huwelijksovereenkomsten voor een Belgische notaris of bevoegde diplomaat, van alle samenlevingsovereenkomsten, van de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel of van de samenlevingsovereenkomsten, van de vonnissen en arresten waarbij aan één van de echtgenoten zijn bestuursbevoegdheden worden ontnomen of teruggegeven, en van de verklaringen van anticipatieve inbreng. AS
FEDNOT CRL - Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten Het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming bevat de metagegevens van de bijzondere of algemene lastgevingen bedoeld in artikel 490, eerste lid BW.  
Het betreft zowel de onderhandse als authentieke lastgevingen, die in bijzonder tot doel hebben om voor de lastgever een buitenrechterlijke bescherming te regelen.
AS
FEDNOT CRV - Centraal Register van Verklaringen Het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder, een vertrouwenspersoon of een voogd bevat de metagegevens van de verklaringen van voorkeur van een bewindvoerder en/of vertrouwenspersoon en van de verklaringen tot aanwijzing van een voogd. AS
FEDNOT NABAN - Notariële Aktebank De Notariële Aktebank NABAN bevat de gedematerialiseerde afschriften van alle authentieke akten die sinds 1/1/2015 voor een Belgische notaris zijn verleden, de gedematerialiseerde minuten van alle authentieke volmachtakten die in gedematerialiseerde vorm zijn verleden, alsook alle metagegevens en documenten die samen met deze akten zijn verstuurd naar officiële instellingen, evenals de ontvangen relazen van de vervulling van een registratie- of hypothecaire formaliteit. Alle documenten en metagegevens in NABAN moeten voor minimum 75 jaar veilig bewaard worden. AS
Fiscale schulden U kan fiscale schulden informatie vinden op de mobiele onlinedienst Check Inhoudingsplicht: http://www.checkinhoudingsplicht.be/ U moet het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer inbrengen. AS
Gevangeniswezen Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de controle op en de begeleiding van de individuele dossiers van de gedetineerden en het personeelsbeheer. AS
Identiteitskaarten De Algemene Directie Instellingen en Bevolking produceert en verdeelt de elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID en de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen. AS
Jaarrekeningen In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses AS
Kadastrale patrimoniumpercelen Het doel is documentatie te verschaffen over kadastrale erfgoedpercelen.  Het kadastraal erfgoedperceel is een onroerend goed of een onroerend recht dat onderworpen is aan een bepaalde eigendomsstatus voor één of meer houders van zakelijke rechten. Het is het kadastraal perceel als bedoeld in artikel 472 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waarin het kadastraal inkomen wordt vastgesteld. AS
Kadastrale percelenplan Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied'. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie.
 
AS
Kruispuntbank Rijbewijzen

Ieder rijbewijs dat in België wordt afgegeven, zal in de kruispuntbank worden geregistreerd. Het krijgt hiervoor een uniek registratienummer.

Wie de gegevens van de kruispuntbank wil gebruiken, heeft hiervoor de voorafgaande machtiging van het sectoraal comité nodig. Dit geldt uiteraard niet voor de diensten die zorgen voor de primaire gegevensinzameling. De Koning kan ook nog andere vrijstellingen bepalen.
Het is de bedoeling dat de diensten van de kruispuntbank hun bestanden niet meer aan elkaar overmaken of rechtstreeks opvragen bij de kandidaten voor het rijbewijs of de houders van het rijbewijs.

AS
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De invoering van een ondernemingsnummer vereenvoudigt de administratieve verplichtingen. Door één enkele gegevensverzameling is het ook mogelijk om de werking van de overheidsdiensten efficiënter te organiseren. AS
Kruispuntbank Voertuigen (DIV) De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) beheert het kentekenplaatregister van de voertuigen teneinde zo te voldoen aan de doelstellingen van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot de inschrijving van voertuigen. AS
Landencodes In deze authentieke bron worden territoria gedefinieerd. Niet alle gebieden met een representatiecode zijn immers een land. Voor elk territorium zijn de representatiecodes van de ISO-3166-1 standaard en de NIS-code opgenomen. Indien van toepassing zijn splitsingen, fusies en naamswijzigingen van territoria gedefinieerd. AS
Mandaten

Het Self Service Mandatensysteem (SSM) is een elektronische toepassing van de publieke sector die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode (of Token) een mandaat aan te maken of stop te zetten.

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard.

AS
Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die een bij wet gereglementeerd repertorium vormt.
Het register bevat de referenties van de gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers en/of tolken die gemachtigd zijn om in die hoedanigheid op te treden in bepaalde gerechtelijke procedures (burgerlijke rechtspleging en strafrechtspleging) of administratieve procedures.
AS
Nationale DNA-databanken DNA-databank criminalistiek met DNA-profielen opgesteld vanaf aangetroffen sporen en DNA-profielen van verdachten
DNA-databank veroordeelden met DNA-profielen van veroordeelde personen
DNA-databank vermiste personen met DNA-profielen opgesteld vanaf stoffelijke resten, vanaf sporen (bv. gebruiksvoorwerp) van vermiste personen en verwanten van vermiste personen
AS
Patrimoniumgegevens (Kadastergegevens) Patrimoniuminformatie zijn alle geografische, kadastrale en persoonlijke informatie en alle juridische en feitelijke informatie uit authentieke bronnen van het federale niveau en de gewesten AS
Register van pleziervaartuigen Deze authentieke bron bevat gegevens van pleziervaartuigen en eigenaars AS
Rijksregister

Bevolkingsregister

De Bevolkingsregisters zijn voor de gemeentebesturen belangrijke informatiebronnen voor de identificatie en de lokalisering van personen.

Pas na de verificatie van de hoofdverblijfplaats van een burger kan de burger ingeschreven worden in de gemeente. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolkingsregisters: ze verzekeren het bijhouden ervan en waar nodig, de informatie die gelinkt is aan de burger, bij te werken.

Vreemdelingenregister

De inschrijving van een vreemdeling in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister en vreemdelingenregister) is onderworpen aan, enerzijds, de vaststelling dat het verblijf of de vestiging toegelaten of gemachtigd is overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en, anderzijds, de voorwaarde van verblijf in één van de gemeenten van het Rijk (= effectieve verblijfplaats gebaseerd op een feitelijke situatie met een verblijfonderzoek ter ondersteuning).

Wachtregister

Door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend werd het aantal in het Rijksregister beschikbare gegevens uitgebreid met een aantal gegevens over kandidaat-vluchtelingen.

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert.

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:
•alle Belgen die in België verblijven;
•alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
•alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
•alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.

AS
Verkeersboetes De grensoverschrijdende procedure vloeit voort uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2015/413/EU van de EU en de Raad van 11 maart 2015 en uit de wens om de behandeling van verkeersovertredingen te verbeteren. AS
Verkoopprijzen van percelen Het doel van de authentieke bron is de verkoopprijzen van percelen ter beschikking te stellen van de onroerende goederen die in België worden overgedragen door verkoop, schenking… AS