Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Veelgestelde vragen en definities

 1. Wie zijn de actoren die betrokken zijn bij het beheer van een authentieke bron?

   

  Het beheer van een authentieke bron brengt rechten en plichten met zich mee, waaronder

  • zorgen voor volledigheid, nauwkeurigheid en regelmatige bijwerking van de gegevens
  • foutieve gegevens corrigeren, na eventuele verificatie
  • gegevens beschikbaar stellen aan andere instanties die er een legitieme behoefte aan hebben, met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens.

  Dit beheer kan worden uitgevoerd door één enkele organisatie of worden gespreid over derden. Het is een logica van rollen.

  Voor elke authentieke bron kunnen de volgende rollen worden onderscheiden:

  - De initiator van de gegevens

  - De eigenaar

  - De technisch beheerder

  - De dienstenintegrator

  - De gebruiker/verbruiker

   

  De gegevensinitiator is/zijn de persoon/personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, invoeren en valideren van de oorspronkelijke (authentieke) gegevens. De gegevensinitiator is het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. Deze actor wordt alleen vermeld wanneer de betrokken gegevens niet door de verantwoordelijke organisatie (i.e, de eigenaar) zijn verzameld.

  De eigenaar neemt de eindverantwoordelijkheid voor de gegevens op zich. Dit betekent dat de eigenaar ook de eindverantwoordelijkheid draagt voor de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en beveiliging van de gegevens, alsmede voor de verwerking en uitwisseling van de gegevens met andere instanties.

  De technische (authentische) gegevensbeheerder is de instantie die belast is met het technische beleid voor de registratie en het onderhoud van de gegevens en voor de openstelling van de gegevens voor de eigen service integrator.

  De dienstenintegrator biedt en beheert onder meer de diensten van toegang tot authentieke gegevensbronnen voor overheidsdiensten.

  Het begrip gebruiker/verbruiker omvat iedere natuurlijke of rechtspersoon, waaronder bedrijven, instellingen, verenigingen en alle onderdelen van de overheid zelf, die authentieke gegevens mogen raadplegen en voor eigen doeleinden gebruiken.

   

 2. Wat is een dienstenintegrator?

   

  Volgens de wet van 15 augustus 2012 is een dienstenintegrator een instelling die door of krachtens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector met dienstenintegratie.  Met "diensten integratie" wordt bedoeld de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van deze gegevens .

  De missie van een federale diensten integrator is om, met instemming van de deelnemende overheidsdiensten en andere service integratoren, de gegevensverwerkingsprocessen te integreren.  In deze context biedt het op een geïntegreerde manier toegang tot gegevens.

  Een integrator is verantwoordelijk voor:

  • het ontvangen en gevolg geven aan de aanvragen tot raadpleging en tot mededeling van de gegevens opgenomen in één of meerdere gegevensbanken of het geïntegreerd mededelen ervan;
  • het uitwerken van de wijzen waarop de toegangsrechten tot de gegevensbanken door de federale dienstenintegrator technisch en organisatorisch gecontroleerd worden;
  • het bevorderen en het waken over de homogeniteit van de toegangsrechten tot de gegevensbanken;
  • het uitwerken van de technische modaliteiten om de toegangskanalen zo efficiënt en veilig mogelijk uit te bouwen;
  • het uitwerken van de technische modaliteiten betreffende de communicatie tussen de gegevensbanken of de authentieke bronnen en het netwerk;
  • het bevorderen van een gecoördineerd veiligheidsbeleid voor het netwerk;
  • het bevorderen en het begeleiden van de omvorming van gegevensbanken tot authentieke bronnen;
  • het eventuele ontwikkelen op hun gezamenlijke vraag voor meerdere participerende overheidsdiensten van toepassingen die nuttig zijn voor de integratie van in de gegevensbanken opgeslagen gegevens.

   Op dit moment zijn er in België 6 openbare dienstenintegratoren actief:

  De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, bekend als BOSA, is de federale dienstenintegrator (behalve voor zaken betreffende de sociale zekerheid). De gegevensuitwisseling wordt georganiseerd via het FSB-platform.

  De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de coördinator van e-government in de sociale sector.

  E-Health is het platform dat gebruikt wordt binnen het E-Gezondheid services portal.

  DigitaalVlaanderen is de regionale dienstenintegrator voor Vlaanderen, het platform voor gegevensuitwisseling heet MAGDA.

  Paradigm is de naam van de regionale dienstenintegrator voor het Brusselse Gewest, zij gebruiken het FIDUS-platform.

  De Krusipuntbank BCED is het platform dat wordt gebruikt door de regionale service-integrator voor Wallonië: E-WBS.

   

  De bedoeling is dat op termijn alle overheidsdiensten of organisaties met een taak van openbaar nut, ongeacht of ze louter leverancier zijn van diensten (service provider/authentieke bron) of verbruiker van diensten (service consumer) of beide zijn, slechts met één enkele dienstenintegrator hoeven te interageren. Aangezien de dienstenintegratoren nauw samenwerken en elkaars diensten aanbieden, kan elke leverancier of verbruiker van diensten, via dit interactiemodel probleemloos gegevens opvragen of uitwisselen met een andere overheidsdienst, ook wanneer deze zich in het netwerk van een andere dienstenintegrator bevindt.

   

 3. Definities

   

  Authentiek: een indicatie dat de gegevensbron of het gegevenselement gezaghebbend is in het relevante domein.

  Beschrijving: een gedetailleerde toelichting op de aard van de weergegeven record.

  Bron: de naam die aan een gegevensbron wordt toegekend.

  Gegevenselement : de naam die aan een record wordt toegekend om een van de variabelen in een gegevensbron te specificeren.

  Gegevensleverancier: dit begrip omvat de actor of actoren die " voorafgaand aan" het informatie-uitwisselingsproces staan. Bij een authentieke bron kunnen de volgende actoren worden onderscheiden

  • Verantwoordelijke/eigenaar: de organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van de gegevensbron (bv. de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van het nationaal register).
  • Initiator: de organisatie die verantwoordelijk is voor de initiële verzameling van de informatie (bv. de gemeenten in het kader van het rijksregister). Deze actor wordt vermeld wanneer de betrokken gegevens niet door de verantwoordelijke organisatie zijn verzameld.
  • Technisch beheerder: deze organisatie is een technisch beheerder. In sommige gevallen kan de bronverantwoordelijke beslissen om de operationele aspecten van het beheer van een gegevensbank uit te besteden aan een andere operator (zo delegeert de FOD Mobiliteit het beheer van de informatie over de kilometerhistoriek van voertuigen aan de vzw "Car-Pass").

  Geldigheidsperiode: de begin- en einddatum van de geldigheidsperiode voor de gegevensbron of het gegevenselement in kwestie.

  Referentie-integrator: de organisatie die bemiddelt tussen de informatieleverancier en de consument van een gegevensbron. Het doel van een integrator is de uitwisseling van informatie te orkestreren.

  Updatefrequentie: specificeert hoe vaak de gegevens worden vernieuwd.

  Wetgeving: de verwijzing naar de wetgeving (met inbegrip van de rechtsgrondslag) die bepaalt door wie deze informatie moet worden geregistreerd en beheerd.   

    

  • Wie kan de op deze site vermelde webdiensten gebruiken?

    

   De diensten van de FOD BOSA staan ter beschikking van alle overheidsdiensten en instellingen, evenals alle organisaties die een wettelijke taak van algemeen belang vervullen, maar dan enkel voor hun taken van algemeen belang.

   Als federale dienstenintegrator legt de FOD BOSA de focus van haar dienstverlening op alle federale overheidsinstanties (exclusief Sociale Zekerheid).

    

  • Hoe krijgt een organisatie toegang tot webdiensten en onder welke voorwaarden?

    

   Indien jouw organisatie valt onder het doelpubliek van de FOD BOSA en je in onze service portfolio een geschikte webservice hebt gevonden, kan je via ons contactformulier een concrete aanvraag indienen voor het gebruik van de webservice.

   De concrete stappen die zullen worden doorlopen worden hier beschreven: Ik wil aansluiten | DG DT (bosa.be)

   Voor de meeste services moeten zowel technische stappen (certificaat, connectie, testen) als administratieve stappen (machtiging, gebruiksovereenkomst, capaciteit) worden doorlopen, die echter vaak in parallel kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de betrokken gegevensbron zal voorafgaandelijk door jouw organisatie een machtiging moeten worden aangevraagd voor elke finaliteit of doel waarvoor je de toegang wenst te gebruiken.