Kruispuntbank Rijbewijzen

Beschrijving

De authentieke bron "Kruispuntbank Rijbewijzen", die wordt bijgehouden door de FOD Mobiliteit, verzamelt en stelt alle gegevens over rijbewijzen ter beschikking. Elk in België afgegeven rijbewijs zal in de Kruispuntbank worden geregistreerd onder een uniek identificatienummer.
Het gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van het sectoraal comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een uitzondering wordt gemaakt voor de diensten van het BCPC, waarvoor de controle van het sectorcomité beperkt blijft tot een controle van de juridische conformiteit. Voor verzoeken om toestemming van andere instanties (autoriteiten, overheidsinstellingen, natuurlijke of rechtspersonen, enz.) gaat het sectorcomité na of zij een rechtmatig belang hebben bij het verkrijgen van de gevraagde informatie.
De verzamelde gegevens mogen alleen worden gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals omschreven in artikel 6 van de wet van 14 april 2011.

Thema(s)

  • Mobiliteit

Update frequentie

dagelijks

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Relaties

Gebruikers

  • Federale Politie
  • De Regio's
  • EUCARIS (Europa)
  • RESPER (Rijbewijs - Europa)
  • Justitie