Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Beschrijving

Het centraal register van huwelijksovereenkomsten is een geïnformatiseerde gegevensbank die de metagegevens bevat van alle huwelijksovereenkomsten voor een Belgische notaris of bevoegde diplomaat, van alle samenlevingsovereenkomsten, van de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel of van de samenlevingsovereenkomsten, van de vonnissen en arresten waarbij aan één van de echtgenoten zijn bestuursbevoegdheden worden ontnomen of teruggegeven, en van de verklaringen van anticipatieve inbreng.
Het register heeft als doeleinde :
1° de huwelijksovereenkomsten tegenwerpelijk te maken aan derden en, binnen de perken van de bepalingen van deze ondertitel, de raadpleging en de mededeling aan derden van informatie over de huwelijksovereenkomsten van gehuwde personen, daarin begrepen de verklaringen van anticipatieve inbreng, evenals over de vermogensrechtelijke overeenkomsten van wettelijk samenwonenden, op elektronische wijze of, in voorkomend geval, per post, mogelijk te maken; 2° binnen de perken bepaald door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de verwerking van de in het centraal register geregistreerde gegevens mogelijk te maken met het oog op het algemeen belang en in het bijzonder statistische en wetenschappelijke doeleinden, of teneinde de kwaliteit van het register te verbeteren.

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Relaties

Gebruikers

  • Overheidsdiensten, voor zover hun rechtskader voorziet in een recht van toegang
  • Burgers
  • Notarissen